การใช้โปรแกรม Google Forms

การใช้โปรแกรม Google App (Google Forms) การสร้างแบบสอบถามทั่วไป การใช้โปรแกรม Google App (Google Forms) การสร้างแบบทดสอบและรวบรวมคะแนน การใช้โปรแกรม Google App (Google Forms) การสร้างเกียรติบัตรและส่งเกียรติบัตรทางอีเมล์ให้ผู้เข้าร่วมทดสอบ และ การสร้างเกียรติบัตรและส่งเกียรติบัตรทางอีเมล์ให้ผู้เข้าร่วมทดสอ

เข้าสู่บทเรียนอออนไลน์