Digital Content and Creation

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ประเภทไฟล์ของภาพ วิดีโอ คืออะไร Video Editing Basics การตัดต่อวีดีโอขั้นพื้นฐาน และ Youtube Upload Video การ Upload วีดีโอลงใน YouTube

เข้าสู่บทเรียนอออนไลน์