สนุกคำนวณด้วยโปรแกรมตารางคำนวณขั้นมืออาชีพ

เนื้อหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของตารางทำงาน องค์ประกอบและเครื่องมือของโปรแกรม การป้อนข้อมูลและแก้ไขข้อมูล การตกแต่งข้อมูลและตารางการทำงาน การคำนวณในตารางทำงาน การสำเนาและการย้ายข้อมูล ฟังก์ชั่นในตารางการทำงาน การสร้างแผนภูมิ การเรียงลำดับข้อมูลและการค้นหาข้อมูล และ การประยุกต์ตารางการทำงานในงานด้านต่างๆ

เข้าสู่บทเรียนอออนไลน์