การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

ประกอบไปด้วยเนื้อหาการเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Word 2013 การจัดการข้อความ และเอกสาร การกำหนดมุมมอง และรูปแบบตัวอักษร การใส่สัญลักษณ์พิเศษ และการแทรกสมการ การแทรกรูปภาพ และการจัดรูปแบบรูปภาพ การแทรกรูปภาพ และการจัดรูปแบบรูปภาพ การสร้างตาราง และแผนภูมิ การแทรกหมายเลขหน้า และ การพิมพ์เอกสาร

เข้าสู่บทเรียนอออนไลน์