การใช้งานคอมพิวเตอร์

ประกอบไปด้วยเนื้อหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์

เข้าสู่บทเรียนอออนไลน์