Coding

มาเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบหลักของโปรแกรม Scratch บล็อกคำสั่ง การเปลี่ยนตัวละครและฉาก และ การสั่งให้โปรเจกต์เริ่มทำงานและหยุดทำงาน เหมาะสำหรับผู้สอน Coding และ ผู้สนใจทั่วไป

เข้าสู่บทเรียนอออนไลน์