การใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings)

มาเรียนรู้การใช้ Zoom ง่าย ๆ ในเนื้อหาประกอบด้วย การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Zoom การใช้งาน การเป็น Host และ การเข้าร่วมประชุม

เข้าสู่บทเรียนอออนไลน์