การใช้ดิจิตัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

เนื้อหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560 การป้องกันภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย การปฏิบัติตามหลักเพื่อรักษาความปลอดภัย การกำหนดรูปแบบพิสูจน์ตัวตน และ แนวโน้มภัยคุกคาม และความปลอดภัยในอนาคต

เข้าสู่บทเรียนอออนไลน์