เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล

สื่อการเรียนรู้คืออะไร ขั้นตอนการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ เทคนิคการออกแบบ เครื่องมือในการสร้างสื่อดิจิทัล และ โปรแกรมสำหรับสร้างสื่อการเรียนรู้

เข้าสู่บทเรียนอออนไลน์