เคล็ด(ไม่)ลับ Microsoft Word

เครื่องมือค้นหาและแทนที่ข้อความ การตั้งค่าคุณสมบัติ การสร้างตารางในเอกสาร ตัวแบ่งหน้าหรือแบ่งส่วนในเอกสาร การทำสารบัญ และ การคัดลอกเนื้อหาจาก Excel และ PowerPoint มาใส่ในเอกสาร

เข้าสู่บทเรียนอออนไลน์