การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้ DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กหรือผู้ที่สนใจทั่วไปความรู้เบื้องต้นของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม แนวทางในการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) แนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV วัสดุอุปกรณ์ของระบบรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และการดูแลบำรุงรักษาเบื้องต้น

เข้าสู่บทเรียนอออนไลน์