Adobe Photoshop CS6 ขั้นพื้นฐาน

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 การใช้งานเครื่องมือพื้นฐานและการทำงานของเลเยอร์ (Layer) การตกแต่งภาพและการจัดการตัวหนังสือด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

เข้าสู่บทเรียนอออนไลน์